top of page

Ire naturreservat och naturskola

Välbevarat ålderdomligt och småskaligt odlingslandskap med slåtterängar, hamlade träd och utmarker för bete. Två välbevarade gårdar.

Beläget i Ringamåla socken i Karlshamns kommun.

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturreservat/ire.html

http://www.irenaturskola.se/bottom of page